Registrace v katalogu

Zaregistrujte svůj podnik a získejte spoustu nových zákazníků z celého světa! Nyní zdarma!

Jsme rádi, že jste se rozhodli přidat Vaši provozovnu mezi ostatní. Jsme přesvědčeni o tom, že přispějeme k informovanosti o Vašem podniku a tím i k jeho vyšší návštěvnosti. Alespoň pro to uděláme maximum. Ale nyní již k samotné registraci.

Na následujících řádcích bychom rádi zdůraznili pár zásad a tipů k hladkému průběhu registrace a fungování prezentace Vašeho podniku:

 1. Nejprve pečlivě vyplňte všechny údaje, nejlépe i ty nepovinné. Čím více údajů vyplníte, tím lepší informovanost a aktraktivnost pro Vaše návštěvníky.
 2. Po vyplnění údajů a odeslání registrace vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém mj. najdete i odkaz na administrační část webu a nastavení hesla do této administrace.
 3. Po té, co Vaši registraci zkontrolujeme a schválíme, začne se Vaše prezentace zobrazovat návštěvníkům webu. A také Vás o tom budeme informovat emailem.

To je pro začátek asi vše. A pokud máte i nadále nějaké otázky či nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Začněte názvem v katalogu*Údaje o provozovateli a sídle


Doporučujeme Vám začít vyplňovat formulář tímto údajem. Na základě vyplnění Identifikačního čísla se další informace o Vašem podnikání automaticky vyplní dle Obchodního rejstříku.
Ačkoliv je tento údaj nepovinný, doporučujeme jej vyplnit, pokud máte DIČ přidělené. Tento údaj může sloužit ke správné komunikaci s Vámi či fakturaci placených služeb.


Údaje pro zobrazení v katalogu webu

Tento mobil nebo pevná linka bude zobrazena jako kontakt do Vaší provozovny.

facebook.com/
 non-stop
 non-stop
 non-stop
 non-stop
 non-stop
 non-stop
 non-stop

Má-li Vaše provozovna v daný den zavřeno, nechte pole nevyplněné, tedy s pomlčkami "--".

Vyplníte-li popis Vaší provozovny pouze v českém jazyce, rádi jej přeložíme do ruštiny a angličtiny, nicméně tento překlad může prodloužit dobu potřebnou ke schválení a zobrazení podniku v katalogu.

Minimální doporučené rozlišení Vašich fotografií je 1500x1000px. Jejich výsledné zobrazení bude přizpůsobeno každému návštěvníkovi individuálně. Zároveň věnujte zvýšenou péči výběru fotografií - příjemná prezentace je zárukou úspěchu. A pokud chcete skutečně kvalitní a "šťavnaté" fotografie, kontaktujte nás!1. Úvod

1.1. Provozovatelem internetového serveru Gayfriendlyprague.com, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.gayfriendlyprague.com (dále jen "Server") je Oleg Fetisov, IČ 03656870, se sídlem Terronská 694/6, 160 00, Praha – Bubeneč (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Provozovatel na Serveru zobrazuje prezentace firem podnikajících fyzických či právnických osob, včetně stanoveného obsahu (dále jen „Služba“). Inzerující podnikající fyzické či právnické osoby a jejich provozovny jsou pro účely těchto smluvních podmínek označovány dále jen jako "Subjekty" nebo jednotlivě jen "Subjekt". Provozovatel dále na Serveru zobrazuje mimo jiné pozvánky na události či akce konané Subjekty či jinými fyzickým či právnickým osobami (dále též jako „Služba“).

1.3. Server je zaměřen na zobrazování firemních zápisů Subjektů včetně kontaktů, fotografií a informací, událostí a pozvánek na akce za účelem jejich představení uživatelům Serveru, tj. nabízí uživatelům Serveru možnost hledání konkrétních firem, které jsou v rámci Serveru evidovány.

1.4. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování firemních zápisů včetně jejich třídění na Serveru a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé firemní zápisy mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo zobrazování firemních zápisů zpoplatnit a cenu měnit v souladu s těmito podmínkami.

1.5. Server mimo jiné zobrazuje údaje o Subjektech na mapových podkladech jako bod zájmu (dále jako „Bod zájmu“), a to včetně zobrazování firemních informací ve formě značky na mapovém podkladu. Server umožňuje zobrazovat zvýrazněné firemní body zájmu. Server dále může nabízet uživatelům vyhledávat body zájmu, plánovat trasu apod.. Služby zobrazení na mapových podkladech a práce s nimi je možné uživatelům poskytnout, aniž by k tomu byl nutný souhlas Subjektů.

1.6. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Bodů zájmu, zvýrazněných Bodů zájmu zájmu včetně principu jejich výběru na Serveru a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé Body zájmu mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo zobrazování zvýrazněných firemních Bodů zájmu zpoplatnit a cenu měnit v souladu s těmito podmínkami.


2. Registrace Subjektu do Služby

2.1. Základní předpoklady registrace:

 • Subjekt musí skutečně existovat (tzn. musí se jednat o podnikající fyzické či právnické osoby či další subjekty). Tato skutečnost bude Provozovatelem ověřována v běžně dostupných restřících, zejména v Obchodním rejstříku. Vzniknou-li na straně Provozovatele pochybnosti o skutečné existenci Subjektu, vyhrazuje si Provozovatel právo požadovat předložit další doklady prokazující existenci a/nebo osobně existenci prověřit.
 • Uvedení všech povinných údajů v registračním formuláři. Mezi povinné údaje uváděné Subjektem při registraci na internetové stránce pro přidání subjektu na Server patří:
  • název Subjektu,
  • popis Subjektu,
  • obchodní označení Subjektu (tj. u právnické osoby obchodní firmu, pod kterou je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiném registru, a u fyzické osoby její jméno a příjmení) a IČO, podle kterého lze Subjekt jednoznačně dohledat v obchodním rejstříku či registru ekonomických subjektů,
  • kontaktní údaje (tj. sídlo či místo pobytu Subjektu, označení a adresa provozoven, alespoň jedno kontaktní telefonní číslo, alespoň jeden kontaktní email).

2.2. Nahráním fotografií, obrazových záznamů, zvukových záznamů a jiných audiovizuálních záznamů na Server poskytuje Subjekt Provozovateli plná práva a licence, vč. podlicencí k užití těchto fotografií a záznamů dle uvážení Provozovatele, a to bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu, pro území celého světa a na dobu neurčitou.

2.3. Subjekt zároveň potvrzuje, že je bezvýhradně oprávněný poskytnout Poskytovateli veškerá práva k fotografiím a záznamům, a že nikdo nemá k fotografiím a záznamům jakákoli práva, která by mu v tom bránila.

2.4. Provozovatel Serveru si zároveň vyhrazuje právo zařadit jakýkoliv Subjekt, o kterém má dostatek informací (především IČO, kontakty a předmět činnost firmy) z veřejných zdrojů, na Server.


3. Další podmínky

3.1 Do jednotlivých kategorií na Serveru jsou zařazeny Subjekty, jejichž podnikatelská činnost vyplývá anebo je zřejmá z názvu a obsahu kategorie. Pokud firma vykonává odlišnou podnikatelskou činnost, než je daná obsahem kategorie, je Provozovatel oprávněn takovou firmu z dané kategorie odebrat nebo zařadit do jiné kategorie, aby zápis odpovídal nejlépe skutečnosti.

3.2. Subjekt bere na vědomí, že se smí přihlásit pouze do relevantních kategorií, které přímo souvisí s jeho předmětem podnikání. V případě, že se přihlásí do jiné kategorie, bere na vědomí, že může být z ní vyřazen, a to v případě, že Provozovatel zjistí rozpor s předmětem podnikání a kategorií, do které se Subjekt přihlásil. Provozovatel si vyhrazuje právo takovou inzerci nezobrazit, a to i když dojde k uhrazení částky za takovéto zobrazení.

3.3. Subjekt, jenž nabízí erotické zboží či služby, musí mít při vstupu na své internetové stránky upozornění, že pro vstup uživatelů na tyto internetové stránky je třeba být starší 18 let.

3.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu firemního zápisu Subjektu na základě aktualizace firemní databáze.

3.5. Provozovatel si vyhrazuje právo zobrazovat fotografie k Subjektu, vložené Subjekty/uživateli Serveru anebo uživateli mobilní aplikace.


4. Schválení registrace Subjektu

4.1. Provozovatel si vyhrazuje pro schválení nově registrovaného Subjektu do Služby lhůtu v trvání nejméně 5 pracovních dní ode dne registrace Subjektu. Provozovatel si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace, a to zejména z důvodu porušení těchto Podmínek, právních předpisů či oprávněných zájmů Provozovatele či třetích stran.

4.2. Po schválení registrace Provozovatelem má Subjekt přístup do administračního rozhraní Serveru. V tomto rozhraní je Subjekt oprávněn dále on-line editovat údaje, které vyplnil při registraci. Po editaci údajů si Provozovatel vyhrazuje na jejich kontrolu minimálně dobu 10 pracovních dní od editace údajů Subjektem. Subjekt výlučně odpovídá za přístupové údaje do administračního rozhraní, jakož i za veškerou škodu, která bude způsobena osobami vstupujícími do administračního rozhraní (a to oprávněně, či neoprávněně zneužitím přístupových údajů).

4.3. V případě jiných změn (např. IČO, sídla či místa pobytu) je Subjekt povinen nahlásit tuto změnu Provozovateli do osmi dnů ode dne, kdy tato změna či změny nastaly. Po editaci údajů si Provozovatel vyhrazuje na jejich kontrolu minimálně dobu 10 pracovních dní a to ode dne editace údajů Subjektem.

4.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na vyřazení Subjektu ze Serveru a to zejména z důvodů porušení těchto Smluvních Podmínek, právních předpisů či oprávněných zájmů Provozovatele.


5. Finanční a platební podmínky

5.1. Služba je v případě využití placených služeb zpoplatněna dle aktuálního Produktového listu či ceníku. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu zpoplatnění, a to na základě změny těchto Podmínek nebo Produktového listu či ceníku. Platba probíhá na základě Provozovatelem vystavených daňových dokladů, a to bankovním převodem na bankovní účet Provozovatele, či hotovostním vkladem na účet Provozovatele, pokud se Subjekt s Provozovatelem nedohodnou jinak.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout placené služby v případě existujících neuhrazených pohledávek vůči Subjektu.


6. Povinnosti Subjektu

6.1. Subjekt je povinen uhradit cenu za poskytnuté služby v souladu s Produktovým listem, ceníkem nebo daňovým dokladem.

6.2. Subjekt je povinen dodávat veškerá data pro zobrazení svých informací pravdivě. Provozovatel si vyhrazuje právo přijatá data změnit nebo upravit.


7. Závěrečná ustanovení

7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit na Serveru jakékoli údaje, pokud:

 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
 • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
 • jsou způsobilá přivodit Provozovateli či třetím osobám škodu,
 • svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele.

7.2. Subjekt není oprávněn jakkoli Provozovatele činit zodpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Subjektem zadaných dat prostřednictvím Serveru.

7.3. Jakékoli užití obsahu Serveru, popř. jeho částí, Subjektem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Server určen, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Serveru. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na Serveru pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoli jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou však zakázány.

7.4. Subjekt souhlasí se zpracováním a využitím údajů jím Provozovateli poskytnutých v rámci serverů Provozovatele, ke vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Subjekt bezplatně kdykoliv na adrese Provozovatele mail@gayfriendlyprague.com odvolat. Provozovatel garantuje Subjektu i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Provozovatel si vyhrazuje na vyřízení elektronické komunikace dobu 5 pracovních dní.

7.6. Za porušení těchto Smluvních podmínek či z důvodů v těchto Smluvních podmínkách uvedených si Provozovatel vyhrazuje právo přerušit zobrazování Subjektu podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit registraci Subjektu, a to bez předchozího vyrozumění Subjektu.

7.7. Záležitosti těmito podmínkami neupravené se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou.

7.8. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Subjektem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

7.9. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Smluvních podmínek s tím, že změnu vždy zveřejní na internetové adrese http://gayfriendlyprague.com/obchodni-podminky.php. Jestliže Subjekt nesouhlasí se změnou Smluvních podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, a z toho důvodu tyto Smluvní podmínky vypovědět a to písemně na adrese sídla Provozovatele. Subjekt, tak z důvodu svého nesouhlasu se změnou, oznámí Provozovateli své rozhodnutí o ukončení čerpání Služby, a to nejpozději do 14 dní od změny Smluvních podmínek.

7.10. Akceptací těchto Smluvních podmínek dochází ke změnám smluvních vztahů mezi akceptujícím Subjektem a Provozovatelem, které se týkaly inzerce, užívání a čerpání Služby, a to v rozsahu těchto Smluvních podmínek.

 Prohlašuji, že jsem se seznámil s Obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasím.

Obchodni podminky v PDF

Captcha obrázek
Opište text z obrázku:
[ Změnit obrázek ]

V případě jakýchkoliv dotazů…

Vážené podnikatelé, v případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte telefonicky nebo mailem. Vám rádi pomůžeme! Podrobné kontaktní informace získáte postřednictvím naši kontaktní stránky.

Více informací